Juffrouw Toertjes logo

Privacybeleid - GDPR

Juffrouw Toertjes hecht veel belang aan de privacy van de gebruikers van haar website. Zij informeert duidelijk en transparant welke persoonsgegevens worden verzameld via de website en hoe Juffrouw Toertjes deze gegevens verwerkt, alles conform de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot de intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de ‘Verordening’) en de wet van 30 juli betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (de ‘Wet’) en navolgende wet- en regelgeving.

Aanpassingen aan dit beleid zullen steeds via de website worden gecommuniceerd.

Opmerking met betrekking tot minderjarigen: Als u minderjarig bent (jonger dan 18 jaar), mag u onze sites en applicaties niet gebruiken en vragen we u om ons uw persoonlijke gegevens niet te verstrekken.

1. Wie is Juffrouw Toertjes en wat doen we

Juffrouw Toertjes is een handelsnaam van Pure GraphX bv, een vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Windhaarstraat 10, 9160 Lokeren, actief in België.

De website wordt gehost op het volgende adres: juffrouwtoertjes.be, (hierna de ‘Site‘ genoemd).

De term ‘Gebruiker‘ verwijst naar elke gebruiker, zijnde het een natuurlijke of een rechtspersoon, die de Site bezoekt of op enigerlei wijze met de Site communiceert.

In het kader van de verwerking van persoonsgegevens treedt Juffrouw Toertjes als vennootschap op als verwerkingsverantwoordelijke en stelt in deze hoedanigheid ook het privacy beleid op. Dit beleid heeft tot doel de gebruiker van de website te informeren over de aard van en de manier waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door de verwerkingsverantwoordelijke.

De verwerkingsverantwoordelijke bepaalt alle technische, juridische en organisatorische middelen en doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker van de website en verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om een veilige en correcte verwerking te garanderen en te werken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet en de Verordening.

Het staat de verwerkingsverantwoordelijke vrij om de verwerking van persoonsgegevens toe te vertrouwen aan een onderaannemer, de verwerker, in welk geval de verwerkingsverantwoordelijke zich ertoe verbindt een onderaannemer te kiezen die de noodzakelijke garanties biedt voor een veilige verwerking van persoonsgegevens.

De verwerkingsverantwoordelijke is bereikbaar

2. Verwerking van persoonsgegevens

Het gebruik van de website kan aanleiding geven tot het verwerken van persoonsgegevens. De verwerking van deze persoonsgegevens door Juffrouw Toertjes in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke of de door Juffrouw Toertjes aangestelde verwerker die in naam en voor rekening van Juffrouw Toertjes persoonsgegevens verwerkt, gebeurt steeds in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

Dit beleid heeft enkel betrekking op de website van Juffrouw Toertjes juffrouwtoertjes.be. Als de website van Juffrouw Toertjes zou doorlinken naar andere websites of andere applicaties, gelden andere bepalingen waarvoor Juffrouw Toertjes op geen enkele manier verantwoordelijk kan worden gehouden.

3. Hoe worden persoonsgegevens verzameld

Persoonsgegevens worden op de volgende manieren verzameld:

 • Het invullen van een contactformulier op onze website.
 • Vraag om informatie via de website.
 • Inschrijven op een nieuwsbrief.
 • Bezoeken van de website waardoor we specifieke informatie verkrijgen via cookies (o.a Analytics).

4. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

De gebruiker stemt er mee in dat o.a. volgende persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt:

 • voor- en familienaam;
 • e-mailadres (info@ wordt niet als persoonlijk gegeven beschouwd);
 • telefoonnummer;
 • postcode, gemeente, straatnaam, huisnummer;
 • IP-adres;
 • locatiegegevens;
 • advertentie-ID van uw telefoon;

5. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden gebruikt voor verschillende doeleinden, maar enkel voor zoveel als nodig om het vooropgestelde doel te bereiken.

Wij verwerken identificatie- en contactinformatie in het kader van de uitvoering van een (toekomstige) overeenkomst. Dit doeleinde geldt als juridische grond voor de verwerking van persoonsgegevens. Het verwerken van deze gegevens laat ons toe u te kunnen antwoorden op vragen die gesteld worden via de website.

Wanneer u daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, verwerken wij deze gegevens eveneens om u te informeren over onze producten, diensten, promoties, events, aanbiedingen, nieuwsitems en dergelijke meer.

Juffrouw Toertjes verwerkt persoonsgegevens om de surfervaring van de gebruiker te verbeteren en de kwaliteit van haar website te optimaliseren. Meer informatie hieromtrent kan u nalezen in ons cookiebeleid.

6. Toestemming

Door het gebruik van de functionaliteiten die beschikbaar zijn op de website en/of het aanmelden op de gebruikersaccount geeft de gebruiker zijn ondubbelzinnige en geïnformeerde toestemming met de verwerking van zijn persoonsgegevens in overeenstemming met de in dit privacybeleid opgenomen voorwaarden, doeleinden en principes.

De gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming kent uitwerking vanaf het moment van kennisgeving van de intrekking, maar laat de rechtmatigheid van de verwerking in het verleden onverlet.

7. Bewaartermijnen van de persoonsgegevens

Overeenkomstig de bepalingen van de Verordening en de Wet bewaart de verwerkingsverantwoordelijke de door haar verzamelde persoonsgegevens slechts zo lang als redelijkerwijze noodzakelijk is. Deze termijn is in elk geval niet langer dan 2 jaar na het laatste contact met de Gebruiker.

Indien de verwerking louter op basis van de toestemming van de gebruiker gebeurt en er geen juridische grond voor verwerking aanwezig is, verbindt Juffrouw Toertjes zich ertoe om deze gegevens zo snel als mogelijk te verwijderen na ontvangst van het verzoek tot intrekking van de toestemming.

In sommige gevallen behoudt Juffrouw Toertjes zich het recht voor om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren dan de termijn die hierboven staat beschreven, meer bepaald in het kader van juridische procedures of voor bewijsdoeleinden.

8. Openbaarmaking aan derden

Juffrouw Toertjes kan de persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt via de website doorgeven aan haar werknemers, medewerkers, leveranciers, onderaannemers, andere dienstverleners of derden-verwerkers.

Juffrouw Toertjes verbindt zich ertoe om enkel een beroep te doen op leveranciers, onderaannemers, andere dienstverleners en derden-verwerkers die adequate garanties bieden op een verwerking conform de bepalingen van de Wet en de Verordening.

Juffrouw Toertjes zal persoonsgegevens niet doorverkopen aan derden voor direct marketing of promotiedoeleinden.

De gebruiker erkent ervan op de hoogte te zijn dat sommige dienstverleners, onderaannemers en/of verwerkers toegang hebben tot de gegevens die afkomstig zijn van de cookies die op de website worden verzameld. (zie cookiebeleid)

Daarnaast kan Juffrouw Toertjes persoonsgegevens doorgeven aan de bevoegde autoriteiten of overheden als dit haar verplicht wordt door de wet of in het kader van een juridische procedure.

In het geval van herstructurering, overname of fusie van Juffrouw Toertjes behoudt Juffrouw Toertjes zich het recht voor om persoonsgegevens over te maken aan een derde partij in dit proces. De nodige confidentialiteitsprincipes zullen steeds in acht worden genomen bij een dergelijke overdracht van gegevens.

9. Openbaarmaking buiten de Europese ruimte

Wanneer Juffrouw Toertjes persoonsgegevens deelt met derde partijen waarmee zij samenwerkt, bestaat de mogelijkheid dat persoonsgegevens buiten de grenzen van de Europese ruimte worden gedeeld. Juffrouw Toertjes zal er in deze gevallen op toezien dat de bepalingen inzake GDPR door deze derde partijen steeds worden gerespecteerd.

10. Rechten van de gebruikers

De gebruiker kan onderstaande rechten, in het kader van de verwerking van zijn persoonsgegevens, uitoefenen door de verwerkingsverantwoordelijke hiervan in kennis te stellen per e-mail via [email protected] of postbrief naar Windhaarstraat 10, 9160 Lokeren. De gebruiker dient steeds zijn identiteit aan te tonen om op rechtmatige wijze zijn recht te kunnen uitoefenen.

a. Recht op toegang

Elke gebruiker heeft een recht van toegang tot zijn persoonsgegevens en te weten hoe zijn persoonsgegevens worden verwerkt, welke persoonsgegevens worden verwerkt, aan wie die gegevens worden doorgestuurd en hoe lang ze worden bewaard.

Juffrouw Toertjes stelt de opgevraagde gegevens in elektronische vorm beschikbaar voor de gebruiker, tenzij de gebruiker uitdrukkelijk anders verzoekt en dit binnen een termijn van éen maand, te rekenen vanaf de dag dat het verzoek Juffrouw Toertjes heeft bereikt.

b. Recht op verbetering

De gebruiker heeft te allen tijde het recht om te vragen om onjuiste, onnauwkeurige of niet-relevante gegevens die op hem betrekking hebben, te corrigeren.

Juffrouw Toertjes zal aan dit verzoek onmiddellijk gevolg geven, tenzij een dergelijke correctie van gegevens niet mogelijk blijkt of onevenredige inspanningen van haar zou vergen. In dat geval stelt zij de gebruiker onverwijld op de hoogte van haar beslissing.

c. Recht op uitwissing

De gebruiker heeft het recht om de verwijdering of uitwissing van zijn persoonsgegevens te vragen.

Juffrouw Toertjes verbindt zich ertoe, rekening houdende met de beschikbare technologieën en uitvoeringskosten, alle redelijke maatregelen te nemen om dit recht op verwijdering of uitwissing te eerbiedigen en waar nodig eventuele verwerkers van dit verzoek tot verwijdering of uitwissing in kennis te stellen.

Het recht op uitwissing of verwijdering is niet van toepassing indien de verwerking gebaseerd is op een juridische grond (bv. het uitvoeren van een overeenkomst) of indien de verwerking noodzakelijk is om (a) de verwerkingsverantwoordelijke toe te laten om te voldoen aan een wettelijke verplichting tot verwerking, een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag en (b) de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

Juffrouw Toertjes stelt elke ontvanger van persoonsgegevens in kennis van dergelijk verzoek tot uitwissing of verwijdering, tenzij een dergelijke kennisgeving niet mogelijk blijkt of onevenredige inspanningen zou vergen van de verwerkingsverantwoordelijke.

d. Recht om de verwerking te beperken

De gebruiker heeft recht op beperking van verwerking van zijn persoonsgegevens.

Juffrouw Toertjes zal dergelijke aanvragen nader onderzoeken en nagaan hoe zij dit verzoek kan inwilligen.

Voorts zal zij elke ontvanger van persoonsgegevens in kennis stellen van dit verzoek tot beperking van verwerking, tenzij een dergelijke kennisgeving niet mogelijk blijkt of onevenredige inspanningen zou vergen van de verwerkingsverantwoordelijke.

e. Recht op gegevensportabiliteit

De gebruiker heeft het recht om zijn persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, machineleesbaar en gangbaar formaat. De gebruiker heeft bovendien het recht om aan de verwerkingsverantwoordelijke te vragen om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke naar keuze van de gebruiker. Juffrouw Toertjes zal aan deze aanvragen voldoen, voor zover dit technisch mogelijk is.

f. Recht van verzet en geautomatiseerde besluitvorming

De gebruiker heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens vanwege zijn specifieke situatie, tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking, die primeren op de belangen en rechten en vrijheden van de gebruiker.

In het kader van prospectiedoeleinden heeft de gebruiker steeds het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en verbindt Juffrouw Toertjes zich ertoe om de persoonsgegevens niet langer voor direct marketing doeleinden te verwerken.

g. Klachtrecht

De gebruiker heeft het recht om klacht in te dienen indien hij van oordeel is dat Juffrouw Toertjes te kort is geschoten in haar verplichtingen, haar opgelegd door de Wet en/of de Verordening. De gebruiker kan zich wenden tot de gegevensbeschermingsautoriteit, bevoegd voor het Belgisch grondgebied. Meer informatie is beschikbaar op de website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen.

De gebruiker kan zijn klachtrecht uitoefenen:

 • per brief: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
 • per e-mail: [email protected]
 • telefonisch: 02/ 274 48 00

11. Cookies

De website maakt gebruik van cookies om gebruikers te onderscheiden. Dit maakt het mogelijk om de gebruiker een betere surfervaring te bieden en dienen om de website en de inhoud ervan te verbeteren.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op dit privacybeleid is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de verwerkingsverantwoordelijke.

13. Bijkomende informatie

Juffrouw Toertjes zal nooit een individuele beslissing baseren, louter op basis van geautomatiseerde processen.

De hosting provider die de server beheert waarop de website staat, is GDPR-compliant. Voor meer informatie kan u terecht op https://gridpane.com/gdpr-dpa/ en https://www.hetzner.com/AV/DPA_en.pdf.

Servers en apparaten van de medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware zoals een virusscanner en een firewall.

Uw gegevens worden verstuurd via beveiligde internetverbindingen (https).

Mocht u als gebruiker, ondanks onze zorg en de genomen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan, toch het gevoel hebben dat uw persoonsgegevens onvoldoende beveiligd zijn of er naar uw gevoel een inbreuk werd begaan tegen uw rechten inzake de verwerking van persoonsgegevens, vragen wij u contact te nemen met de verwerkingsverantwoordelijk via [email protected].

14. Procedure ingeval van gegevensinbreuk

In het geval er sprake is van een ernstige inbreuk in verband met persoonsgegevens, verbindt Juffrouw Toertjes zich ertoe de gegevensbeschermingsautoriteit binnen 72 uur na kennisname van deze ernstige gegevensinbreuk te verwittigen. Deze procedure wordt niet gevolgd indien de integriteit van de gegevens niet in gevaar is doordat de inbreuk bijvoorbeeld al snel kon worden verholpen.

Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de gebruiker, zal Juffrouw Toertjes de gebruiker eveneens informeren van de vastgestelde inbreuk.

Indien u na het lezen van dit privacy beleid nog vragen heeft, kan u contact opnemen met Juffrouw Toertjes per mail via [email protected], telefonisch via +32 476 230 729.

Nieuwsbrief

Wil jij iedere maandag mijn nieuwste receptjes gratis in jouw mailbox ontvangen?